Обществена поръчка актуална към 31.01.2019 г.

Обществена поръчка актуална към 31.01.2019 г.

Детска градина № 17 „ПЪРВИ ЮНИ“ гр. Добрич кани всички заинтересовани лица ДА ПОДАДАТ ОФЕРТА ЗА участие в Обществена поръчка за доставка чрез покупка на хранителни стоки за нуждите на детска градина №17 „Първи юни“ в град Добрич, ул.Дуранкулак , по обособени позиции. 

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти

Обект на процедурата: за доставка

Населено място за изпълнение на процедурата: Добрич

Прогнозна стойност: 44 305,11 без ДДС

Краен срок за подаване на оферта: 2019-02-08 - 16:00:00 часа.

 Възложителят предоставя на всички заинтересовани лица пълен достъп до Документацията за обществената поръчка, ведно с всички приложения и образци към нея по електронен път от датата на публикуване на обявата за обществена поръчка, а именно 31.01.2019г.

 

Получените оферти се отварят на публично заседание на 11.02.2019г. от 9,00 часа в сградата на Детска градина №17 „ Първи юни“ гр. Добрич с адрес гр. Добрич, ул. "Дуранкулак" №9. На отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците.

 

Удължавана срок за подаване на оферти до 13.02.2019 г. до 16,00 часа. Получените оферти, независимо от броя им се отварят на публично заседание на 14.02.2019 г. от 11,00 часа на посоченото място.

 

Протокол №1/14.02.2019 г. от заседание на Комисията, назначена със Заповед №166/14.02.2019 г. на Директора на ДГ №17 "Първи юни", град Добрич, проведено на 14.02.2019 г.

Протокол №2/20.02.2019 г. от заседание на Комисията, назначена със Заповед №166/14.02.2019 г. на Директора на ДГ №17 "Първи юни", град Добрич, проведено на 20.02.2019 г.

Линк към Агенцията по обществени поръчки

Приложени електронни документи: