За нас

За нас

    

 „Стъпка по стъпка, ръка за ръка – заедно ще променим света“.

         ДГ „Първи юни„ №17 е общинско детско заведение, в което  се възпитават и обучават около 145 деца на възраст от 2 до 7 години разпределени в 6 възрастови групи. За тях се грижи екип от 25 човека. Дванадесет  от тях са учители, един директор и един музикален ръководител. Останалият персонал е обслужващ: помощник-възпитатели, счетоводител, готвачи, завеждащ административна служба, огняр и медицинска сестра. От 2019г. детското заведение е на делегиран бюджет и е второстепенен ръководител на бюджетни средства предоставени от държавата и община град Добрич.

Учебното заведение разполага със собствено локално парно отопление на газ и самостоятелна кухня, в която ежедневно приготвя храната на децата.

Организацията на образователната работа  е основно  целодневна и съобразена с Държавните образователни стандарти. В детската градина се предоставя възможност и за полудневна, почасова и самостоятелна организация на работа. Функционират 6 групи, в които децата са разпределени на възрастов принцип. Групите носят собствени имена, предложени от учители и деца: „Мики Маус”, „Детелина”, „Звездица”, „Смехоран”, „Слънчо” и „Бонбон”.

ДГ „Първи юни”№17 е единственото детско заведение в града, където децата се обучават и възпитават по програма от Европейски тип, разработена от авторски колектив  на Център за развитие на детето  към университета в Джорджтаун, Вашингтон, съвместно с европейски специалисти по предучилищна педагогика. Програмата се нарича „Стъпка по стъпка”  и нейните основни аспекти са:

  • Индивидуален подход към всяко дете
  • Стимулираща детска активност и личния избор среда, чрез организирани центрове за дейности
  • Участие на семейството в цялостната дейност на ДГ

 Към децата се подхожда диференцирано като образователната дейност се съобразява с индивидуалните им възможности, особености и темп на развитие. Децата са поставени в игрова среда като имат възможност да се обучават и  развиват възможностите си в няколко центъра за дейност по собствен избор, а именно: „Наука”, „Ограмотяване”, „Манипулативни игри”, „Строителни блокчета”, „Семейство”, „Пясък и вода”, „Готварство” и „Изкуства”.  Педагозите от детската градина се стремят да възпитават знаещи, критично мислещи, свободни деца, умеещи да правят избор, да изразяват собствено мнение, притежаващи добродетелност и грижовно отношение към природата. 

В педагогическата дейност се  използват учебни помагала, утвърдени от МОН. Изборът им се осъществява от учителите на групите, съобразно особеностите на децата и групата като цяло.

Педагозите в детската градина имат пълната свобода да избират форми, методи, подходи, средства, материали в работата си с децата, да проявяват педагогическо творчество и иновативност на базата на хуманно отношение към тях и зачитане индивидуалните особености на всяко дете. Педагогическият екип проявява афинитет и се стреми към иновативното, нетрадиционното в работата си.

      Предвид факта, че Природата е най-добрия учител, а и най-здравословната среда за децата, една от целите на педагогическия екип на ДГ „Първи юни“ №17 е ежедневно изнасяне режима  на открито  и общуване с природата.

       Качествено и ефективно се използват  изкуствата като средство за възпитаване на емоционална интелигентност и активно отношение към тях с цел  развиване индивидуалността на детето. Осъществяват се нарочни дейности с децата с цел откриване и развиване различните им заложби. Организират се събития за изява на проявените таланти.   В учебното заведение се използват методи от Валдорфска педагогика, Монтесори и „Слънчева педагогика“.

      Празничният календар, който ежегодно се изработва в ДГ е съобразен с националните и европейски празници, християнски традиции, както и дейностите по текущите проекти. Планираните празници и развлечения целят удовлетворяване на емоционалните потребности на децата от една страна, а от друга имат възпитателна и образователна насоченост.

      С помощта и подкрепата на Сдружение на родителите „Първи юни” в ДГ се организират и допълнителни педагогически дейности по желание на родителите, съобразно интересите, заложбите и наклонностите на децата През годините тези дейности се осъществяват в школи по народни танци, английски език, футбол, лека атлетика, вокално пеене, модерен балет, карате, изобразително изкуство и др.

      Детската градина издава вестник “Китка”, а някои от групите – информационни бюлетини.

      Квалификацията и практиката на педагогическите кадри в детската градина се обогатява и развива и чрез обмяна на опит  и работа по Европейски  проекти чрез виртуалната платформа е- Twinning .

 През 2002г. стартира проектната дейност на детската градина, която до голяма степен характеризира нейния облик и съдейства за повишаване на авторитета й сред обществеността на град Добрич и региона. До момента са реализирани над 11 проекта, шест от които международни.  Работата по европейски проекти, запознаването с различни образователни практики, техники и опит промени учителите и породи стремеж педагогическата дейност в групите да придобие европейски облик и измерения. Стилът на работа на педагозите е определено съвременен, нетрадиционен, интересен и забавен за децата Играта е утвърдена като условие за реализиране на основната цел на предучилищното образование и основен педагогически подход във взаимодействието с децата.

  Основен партньор в работата на детската градина са родителите на децата.  Те имат предоставена възможност да присъстват и участват във всеки един момент от престоя на децата в детското заведение. Могат да партнират на учителя при провеждане на  занимания с децата като участват в работата на различните центрове. Те са първи помощници и при организирането на празници, развлечения, екскурзии и други подобни.

От 2000г. до момента ежегодно ДГ „Първи юни“ №17 организира благотворителен бал наречен „Вино и любов“. Той събира  партньори, приятели, бивши и настоящи родители на деца от детската градина. Финансовите средства, събрани по време на този празник традиционно се използват за модернизиране на материалната база в детското заведение.

             Към детската градина е създадено училищно настоятелство , което функционира като неправителствена организация Сдружение “Първи юни”. В неговия състав влизат  активни родители и общественици, а целта му е да подпомага работата на детското заведение.

            От 2016г. към учебното заведение функционира и Обществен съвет, който контролира и подпомага дейността на градината. В неговия състав влизат демократично избрани активни родители на децата от различните групи.

      Детското заведение има множество партньори в града, страната и чужбина.Между тях са учебни заведения от Белгия, Италия, Испания, Литва, Полша, Румъния, Чехия, Швеция и Англия, Гърция, Естония, Португалия, Полша и др. Център за развитие на човешките ресурси – София, Фондация „Програма Стъпка по стъпка”, всички учебни заведения работещи по Програма „Стъпка по стъпка”,“СУ “Д.Талев”, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Художествена галерия, Куклен театър „Дора Габе“, Библиотека „Дора Габе“ гр. Добрич и много други.