Международни проекти

Международни проекти

Международни проекти

05.04.2017

 

                                                                                    

„Емоционалната интелигентност – ключ към успеха на децата“  - 2016 – 2019г. - финансиран по програма „Еразъм +“, Ключова дейност 2„Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”. По проектът си партнират учебни заведения от 8 европейски държави: Полша, Северна Ирландия, Исландия, Италия, Кипър, Испания, Италия и България. Проектната дейност цели възпитаване на емоционална интелигентност у децата от предучилищна възраст като залог за изграждане на балансирана и устойчива личност, способна на емпатия, съпричастност и позитивно отношение към другите.

Цели на проекта: Висококачествено ранно образование, обмен на  иновативни и добри практики на ниво предучилищно образование за развиване на компетентности и умения у децата, свързани с емоционалната им сфера. Развиване на емоционалната интелигентност от най-ранна възраст за намаляване на неуспехите в по-горните нива на образование и в живота  на децата като по - възрастните.