Обществена поръчка към 05.02.2020 г.

Обществена поръчка към 05.02.2020 г.

Детска градина № 17 „ПЪРВИ ЮНИ“ гр. Добрич кани всички заинтересовани лица ДА ПОДАДАТ ОФЕРТА ЗА участие в Обществена поръчка за доставка чрез покупка на хранителни стоки за нуждите на детска градина №17 „Първи юни“ в град Добрич, ул.Дуранкулак №9 , по обособени позиции.  
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Добрич
Прогнозна стойност: 41 438,46 без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 17-02-2020 г. - 16:00:00 часа.
 Възложителят предоставя на всички заинтересовани лица пълен достъп до Документацията за обществената поръчка, ведно с всички приложения и образци към нея по електронен път от датата на публикуване на обявата за обществена поръчка, а именно 05.02.2020 г.

Получените оферти се отварят на публично заседание на 18.02.2020 г. от 14,00 часа в сградата на Детска градина №17 „ Първи юни“ гр. Добрич с адрес гр. Добрич, ул. "Дуранкулак" №9. На отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците.